Abstimmungen im Nationalrat Sondersession Mai 2012

Mittwoch, 2. Mai 2012
74 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Rückweisungsantrag
12.008 - Geschäft des Bundesrates
62 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 27a, Ziffer 90
12.008 - Geschäft des Bundesrates
71 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 27a, Ziffer 93
12.008 - Geschäft des Bundesrates
61 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 27a, Ziel 27
12.008 - Geschäft des Bundesrates
68 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 27b, Ziffer 94
12.008 - Geschäft des Bundesrates
74 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 27b
12.008 - Geschäft des Bundesrates
60 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Titel des Abschnitts 7a (gilt auch für Art. 1 Ziffer 7)
12.008 - Geschäft des Bundesrates
68 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 1, Ziff. 8
12.008 - Geschäft des Bundesrates
65 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 1, Ziff. 9
12.008 - Geschäft des Bundesrates
56 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 2, Ziffer 1
12.008 - Geschäft des Bundesrates
72 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 2, Ziffer 3
12.008 - Geschäft des Bundesrates
69 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 3, Ziffer 4bis
12.008 - Geschäft des Bundesrates
94 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 3, Ziffer 4ter
12.008 - Geschäft des Bundesrates
72 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 3, Ziffer 4quater
12.008 - Geschäft des Bundesrates
57 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 4, Ziffer 7ter
12.008 - Geschäft des Bundesrates
54 % Nein
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 4, Ziffer 7ter
12.008 - Geschäft des Bundesrates
68 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 4, Ziffer 7bis
12.008 - Geschäft des Bundesrates
70 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 4, Ziffer 7quater
12.008 - Geschäft des Bundesrates
70 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 4, Ziffer 7quinquies
12.008 - Geschäft des Bundesrates
54 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 5, Ziffer 9ter
12.008 - Geschäft des Bundesrates
73 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 6, Ziffer 10
12.008 - Geschäft des Bundesrates
72 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 6, Ziffer 11bis
12.008 - Geschäft des Bundesrates
68 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 6, Ziffer 11ter
12.008 - Geschäft des Bundesrates
89 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 7, Ziffer 13
12.008 - Geschäft des Bundesrates
53 % Nein
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 7, Ziffer 13bis
12.008 - Geschäft des Bundesrates
59 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 7, Ziffer 14
12.008 - Geschäft des Bundesrates
59 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 7, Ziffer 14bis
12.008 - Geschäft des Bundesrates
68 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 7, Ziffer 14ter
12.008 - Geschäft des Bundesrates
72 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 9, Ziffer 21, 22 und 23
12.008 - Geschäft des Bundesrates
72 % Ja
Legislaturplanung 2011 - 2015 Legislaturplanung 2011 - 2015
Art. 9, Ziffer 23ter
12.008 - Geschäft des Bundesrates
  • Copyright © Politnetz AG 2009–2017
  • Impressum
Release: production