Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) Titre précéddant l'art. 116a, art. 116a et 116b

Abstimmung des Nationalrats vom Mittwoch, 17. Juni um 09:09 Uhr